Algemene voorwaarden

1. Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 2. Dagen: alle kalenderdagen;
 3. Koper: iedere partij (te weten een (rechts)persoon waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Consument) die met Verkoper een Overeenkomst sluit, dan wel iedere partij die de intentie heeft met Verkoper een Overeenkomst te sluiten;
 4. Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Verkoper aan Koper;
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Overeenkomst Op Afstand) tussen Verkoper en Koper;
 6. Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen Verkoper en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via de webwinkels en websites van Verkoper.
 7. Partijen: Verkoper en Koper tezamen;
 8. Verkoper: Gardesso Garden Coolers
 9. Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;

2. Algemeen

 1. Onderstaande bepalingen zijn naast de algemene voorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling (NVKL-voorwaarden) van toepassing op alle door Gardesso Garden Coolers geleverde goederen en diensten.
 2. Onderstaande bepalingen gelden voor alle typen overeenkomsten strekkende tot levering van producten of het verrichten van diensten (waaronder de verhuur van zaken), tenzij uit de bepaling zelf blijkt dat deze uitsluitend ziet op bepaalde typen overeenkomsten.

3. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gardesso Garden Coolers gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten en het verrichten van diensten, waaronder de verhuur van zaken. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Gardesso Garden Coolers zijn aanvaard. Ditzelfde geldt voor aanvullende bedingen.
 3. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dat geval zal voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

4. Aanbiedingen en offertes

 1. Een offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Gardesso Garden Coolers zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hetgeen niet reeds het geval is wanneer een termijn van aanvaarding is genoemd. Dit in afwijking van art 6:219 lid 1 BW.
 3. Gardesso Garden Coolers heeft het recht om na aanvaarding van de offerte door afnemer het aanbod binnen vijf werkdagen te herroepen. Dit in afwijking van artikel 6:219 lid 2 BW

5. Overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst niet schriftelijk wordt aangegaan, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Gardesso Garden Coolers met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt.
 2. Gardesso Garden Coolers kan niet eerder gehouden zijn met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en, indien overeengekomen, zij de (termijn) betaling heeft ontvangen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Gardesso Garden Coolers te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren. Art. 7:404 BW blijft buiten
  toepassing.

6. Annulering

 1. De afnemer is, niet gerechtigd de opdracht te annuleren nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij hij de annuleringskosten – bestaande uit een vergoeding van de door Gardesso Garden Coolers ter zake de geannuleerde overeenkomst gemaakte kosten en bestede uren – aan Gardesso Garden Coolers te vergoeden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 2. Het door afnemer ter zake van annulering eventueel aan Gardesso Garden Coolers te betalen bedrag is zonder ingebrekestelling en direct opeisbaar verschuldigd. Voor de bepaling van de omvang van de ingeval van annulering door afnemer aan Gardesso Garden Coolers te betalen bedragen is de administratie van Gardesso Garden Coolers beslissend. Aanvullende Leveringsvoorwaarden Gardesso Garden Coolers ter aanvulling op de NVKL-voorwaarden
 3. In geval van annulering machtigt afnemer Gardesso Garden Coolers onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.
 4. Annuleren door de afnemer is niet mogelijk bij personalisatie van het product, nadat de overeenkomst is gesloten tussen koper en verkoper is de afnemer verplicht om het product af te nemen.

7. Betaling

 1. Gardesso Garden Coolers heeft het recht om bij het niet voldoen aan de financiële verplichtingen door afnemer de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten.
 2. Betaling dient direct bij aankoop te geschieden tenzij beide partijen vooraf anders zijn overeengekomen maar nooit langer dan de wettelijke termijn van 30 dagen.
 3. Betalingen dienen te worden gedaan op een door dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien gebruiker in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van dienstverlener op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 6. Dienstverlener heeft het recht de door gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Dienstverlener kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de gebruiker een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

8. Verplichting afnemer

 1. De afnemer dient de door Gardesso Garden Coolers afgeleverde producten of de door Gardesso Garden Coolers verrichte diensten bij levering te controleren op waarneembare gebreken. De bij die controle waargenomen gebreken dient zij binnen vijf werkdagen bij Gardesso Garden Coolers te reclameren.
 2. Niet aanstonds waarneembare gebreken dient afnemer bij Gardesso Garden Coolers te reclameren binnen vijf werkdagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, althans in ieder geval binnen een jaar na levering.
 3. Indien afnemer reclameert na het verstrijken van de in het concrete geval van toepassing zijnde termijn, kan afnemer op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. De hiervoor genoemde termijnen gelden in afwijking van de termijn zoals genoemd in art. 6:89 BW en art. 7:23 BW.
 4. De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Gardesso Garden Coolers behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de door Gardesso Garden Coolers te verrichten werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervinden.
 5. Indien de aanvang en voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, waaronder door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan dient de daaruit voor Gardesso Garden Coolers voortvloeiende schade door afnemer te worden vergoed.
 6. Afnemer draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die door afnemer ter uitvoering van de overeenkomst aan Gardesso Garden Coolers ter beschikking zijn gesteld, alsmede het risico voor schade veroorzaakt door deze materialen, onderdelen of gereedschappen. Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 7. Afnemer draagt het risico voor ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven (door afnemer of door Gardesso Garden Coolers ingeschakelde) hulppersonen.
 8. Afnemer draagt het risico voor het van Gardesso Garden Coolers afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 9. Afnemer staat Gardesso Garden Coolers toe naam aanduidingen en reclame op het werk aan te brengen.

9. Aansprakelijkheid Gardesso Garden Coolers

 1. Gardesso Garden Coolers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van de in de afdelingen van de NVKL-voorwaarden omschreven garantieverplichtingen, indien het niet nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig leverancier niet heeft kunnen vermijden en voor zover een zorgvuldig leverancier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
 2. Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Gardesso Garden Coolers of haar hoogste leidinggevenden is Gardesso Garden Coolers nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van afnemer/huurder of derden, verband houdende met door Gardesso Garden Coolers onder de overeenkomst geleverde diensten (waaronder verhuur) of producten, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of
  milieuschade.
 3. Gardesso Garden Coolers is niet aansprakelijk voor fouten van derden die door haar ingeschakeld worden bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding van de afnemer/huurder jegens Gardesso Garden Coolers ingevolge deze voorwaarden vervalt door verloop van een jaar nadat de afnemer/huurder ter zake heeft geprotesteerd zonder dat door afnemer/huurder een rechtsvordering is ingesteld.
 5. Gardesso Garden Coolers is niet aansprakelijk voor eventuele scheuren, barsten en verkleuringen van het hout van de producten omdat hout een natuurproduct is en Gardesso Garden Coolers daar geen invloed op kan
  uitoefenen.

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in aanvulling op artikel 9 van de NVKL-voorwaarden mede verstaan het niet voldoen door toeleveranciers van Gardesso Garden Coolers aan hun verplichtingen al dan niet veroorzaak door overmacht van de toeleveranciers van Gardesso Garden Coolers, waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd.

11. Geschillen

 1. In alle gevallen waarin op grond van artikel 11 van de NVKL-voorwaarden niet de Bemiddelingscommissie of de Geschillencommissie als bevoegde instantie wordt aangewezen of deze commissies op basis van hun eigen reglement niet bevoegd zijn, zullen geschillen die ontstaan naar aanleiding van door Gardesso Garden Coolers gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten en het verrichten van diensten (waaronder de verhuur van zaken), alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten daaronder eveneens begrepen, voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde
  rechter te Zutphen